ทนายความจังหวัดพะเยา 090 224 9232

ทนายความจังหวัดพะเยา 090 224 9232

เปิดหน้าต่อไป

มารู้จักจังหวัดพะเยา

ตราประจำจังหวัดพะเยา
ตราประจำจังหวัดพะเยา

คำขวัญประจำจังหวัด : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเขตระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 44 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก โดยมี

อาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลำปาง

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยา เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีระดับความสูงตั้งแต่ 300–1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางของพื้นที่จังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นลำดับที่ 15 ของภาคเหนือ และมีพื้นที่ป่าไม้ (จากภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2542) ประมาณ 1,503,174 ไร่ หรือร้อยละ 37.96 ของพื้นที่จังหวัด สภาพเป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ จังหวัดพะเยามีพื้นอยู่ทั้งในที่ลุ่มแม่น้ำโขงและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในลุ่มน้ำโขง คือพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงคำ และอำเภอแม่ใจ ส่วนที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ อำเภอปง และ อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม

ภูมิอากาศ

จังหวัดพะเยาแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อากาศร้อน แห้ง ความชื้นน้อย อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูง สุดเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ระหว่าง เดือนมิถุนายน – ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนมากพอสมควร ความชื้นสัมพัทธ์ ประมาณ 50–97 % ฝนจะตกชุกมากระหว่าง เดือน สิงหาคม – กันยายน ซึ่งเป็นฝนที่ได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุหมุน จากทะเลจีนใต้ ตอนต้นฤดูฝน จะมีลม กรรโชกแรง บางครั้งทำให้เกิดความเสียหายแก่ ทรัพย์สิน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 1,062 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศจะ เริ่มหนาวในเดือนพฤศจิกายน และจะหนาวมากในปลาย เดือนธันวาคม – ต้นเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม -2 องศาเซลเซียส  


หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 33 เทศบาลตำบล 36 องค์การบริหารส่วนตำบล

การปกครองส่วนภูมิภาค

ชื่ออำเภอ ชื่อภาษาอังกฤษ

1. เมืองพะเยา Mueang Phayao

ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5448-2317 
Fax. : 0-5448-2317 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2. จุน Chun

ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5448-2317 
Fax. : 0-5448-2317 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3. เชียงคำ Chiang Kham

ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ เลขที่ 418 หมู่ที่ 15 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์ : 0-5445-1335 
Fax. : 0-5445-1335 
Email : chiangkham111@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


4. เชียงม่วน Chiang Muan

ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160
โทรศัพท์ : 0-5449-5109 
Fax. : 0-5449-5109 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


5. ดอกคำใต้ Dok Khamtai

ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ 318 หมู่ 8 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ : 0-5449-1913 
Fax. : 0-5449-1913 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


6. ปง Pong

ที่ว่าการอำเภอปง เลขที่ 56 หมู่ที่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
โทรศัพท์ : 0-5449-7239 
Fax. : 0-5449-7239 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


7. แม่ใจ Mae Chai

ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
โทรศัพท์ : 0-5449-9231 
Fax. : 0-5449-9231 
Email : mcd5607@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


8. ภูซาง Phu Sang

ที่ว่าการอำเภอภูซาง ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์ : 0-5446 - 5054 
Fax. : 0-5446 - 5054 
Email : phusang99999@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


9. ภูกามยาว Phu Kamyao

ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-888132-3 
Fax. : 054-888132-3 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567