ทนายความจังหวัดพะเยา 090 224 9232

ทนายความจังหวัดพะเยา 090 224 9232

เปิดหน้าต่อไป

กฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ

คดีแพ่ง

 • คดีจัดการมรดก
 • คดีเช่าซื้อ
 • คดีกู้ยืม
 • คดีขับไล่
 • คดีแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วม
 • คดีเพิกถอนนิติกรรม
 • คดีเรียกทรัพย์คืน
 • คดีที่ดิน
 • คดีเวนคืนที่ดิน

คดีชำนัญพิเศษ

 • คดีล้มละลาย
 • คดีแรงงาน
 • คดีครอบครัว
 • คดีภาษีอากร
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • คดีการค้าระหว่างประเทศ

คดีอาญา

 • คดีฆ่า
 • คดีฆ่าคตายโดยประมาท
 • คดีพยายามฆ่า
 • คดีห่วงเหนี่ยว กักขัง
 • คดีลักทรัพย์
 • คดียักยอกทรัพย์
 • คดีปล้นทรัพย์
 • คดีวิ่งราวทรัพย์
 • คดีฉ้อโกง
 • คดีฉ้อโกงประชาชน
 • คดีกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
 • คดีหมิ่นประมาท
 • คดีดูหมิ่นซึ่งหน้า
 • คดียาเสพติด
 • คดีบุกรุก
 • คดีบุกรุกป่าสงวน
 • คดีศุลกากร
 • คดีสรรพสามิต

คดีอาญา - ทุจริต

 • คดีปกครอง
 • คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ